Granskning av nedskärningarna inom dagvården i Helsingfors:

Det här är ett arkiv från 2003 och motsvarar inte läget i dag.

Bakgrundsmaterial:

  • Föredragningslista från Socialnämndens möte där ett klagomål om underbemannat
    dagis behandlades. (PDF)
  • Skrivelse från föräldraföreningen på daghemmet ELKA till stadsstyrelsen
    och JO. (PDF) . Två år senare gav JO föräldrarna rätt. Läs beslutet i sin helhet.
  • Läs också den kvalitetsutredning som publicerades tre år efter nedanstående artiklar.

Förhastade nedskärningsbeslut?

Hufvudstadsbladet 3.3.2003
Mycket tyder på att Helsingfors fattade panikartade nedskärningsbeslut våren 2003 som kommer att drabba barn och föräldrar hårt. Framgrävt material visar också att flera daghem brytet mot lagen, som en konsekvens av nedskärningarna.

Så läggs ett daghem ned

Hufvudstadsbladet 3.3.2003
Kronologi över hur byråkratin beter sig när ett daghem stängs.